Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over de opvang of dienstverlening van kinderopvang ’t Beuntje dan horen wij dit graag zodat we samen met u naar een passende oplossing kunnen zoeken. 

Ouders kunnen klachten schriftelijk bij ons indienen waarna wij de klacht zorgvuldig onderzoeken. Van de voortgang worden ouders zoveel mogelijk op de hoogte gehouden waarbij deze, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken na indiening wordt afgehandeld. Aan ouders wordt zowel modeling als schriftelijk een met reden omkleed oordeel op de klacht vertrekt. In het oordeel wordt een termijn gesteld waar binnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen worden gerealiseerd.

Als wij er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Kinderopvang ’t Beuntje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze Geschillencommissie zal dan het probleem onafhankelijk beoordelen en bemiddelen bij het tot stand komen van een oplossing.

Wij hopen echter dat het niet zo ver zal komen en doen ons uiterste best hiervoor. We zijn zolang kinderopvang ’t Beuntje bestaat klachten vrij en doen ons uiterste beste dat dit zo zal blijven. Onze oudercommissie heeft een klachtenregeling welke dezelfde werkwijze en Geschillencommissie kent.

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  DEN HAAG

Bezoekadres: Bordewijklaan 46 te DEN HAAG

Tel.: 070-310 53 10 Fax: 070-365 88 14

Echter, voordat een klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie kunnen ouders/oudercommissie terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. U kunt hier onafhankelijk advies of informatie inwinnen. Kijk voor meer informatie op:

www.klachtenloketkinderopvang.nl

info@klachtenloket-kinderopvang.nl

0900-1877 (€ 0,20 per gesprek) maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur