Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders. Het contact met de ouders is voor ons een essentiële voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind binnen onze opvang. Ons ouderbeleid is weergeven in het document ouderbeleid kinderopvang 't Beuntje wat u hierboven kan inzien.

U als ouder heeft een belangrijke rol in ons kinderdagverblijf. Alles wat een kind overdag heeft meegemaakt neemt het in zijn beleving mee naar huis. Daarom is het van belang dat u als ouder weet wat uw kind overdag heeft meegemaakt. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd om u op de hoogte te stellen van de lopende projecten en de ondernomen activiteiten met de kinderen. Op deze manier kunt u er thuis met uw kind op voortborduren en wordt u als ouder betrokken bij de belevingswereld van uw kind.

Maar ook voor ons is het belangrijk om te weten wat een kind thuis heeft meegemaakt en bezig houdt. Op die manier kunnen wij weer voortborduren en worden wij betrokken bij de belevingswereld van uw kind thuis.

Dit ouderbeleid bevat een overzicht van alle relevante informatie voor u als ouders en is daarnaast te gebruiken voor Kinderopvang ‘t Beuntje om de ambities rondom ouderbetrokkenheid/ ouderparticipatie, ook wel educatief partnerschap, te monitoren. In het vormgeven van het ouderbeleid is er rekening mee gehouden dat de informatie begrijpelijk is voor alle partijen en dat deze op een zo beknopt mogelijke manier beschreven staat.