Pedagogisch beleid

Onze visie en missie zijn weergegeven in ons pedagogisch beleidsplan. Hierin beschrijven wij in duidelijke termen onze werkwijze. Hierin staan onder andere ook de volgende vier competenties van Marianne Riksen-Walraven uit de wet kinderopvang uitgewerkt.

  1. Emotionele veiligheid
  2. Sociale competenties
  3. Persoonlijke competenties
  4. Overdracht van waarden en normen

Het pedagogisch beleidsplan kunt u hierboven inzien.

TAAL- EN INTERACTIEVAARDIGHEDEN IN DE KINDEROPVANG

Zes interactievaardigheden.
De vaardigheden waar in de Taallijn aandacht aan wordt besteed zijn bijvoorbeeld: handelingen verwoorden, ruimte scheppen voor inbreng van het jonge kind door minder vragen te stellen, luisterresponsen te geven, en kinderen aanmoedigen door stiltes te laten vallen, de kijk van de peuter accepteren en prikkelende beweringen doen. De aspecten van de Taallijn-training zijn grotendeels te herkennen in de basale en educatieve interactievaardigheden die in het kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven worden beschreven. In dit model worden zes interactievaardigheden onderscheiden. Deze vaardigheden beschrijven goed welke aspecten van interactie belangrijk zijn. Het gaat om:
• sensitieve responsiviteit
• respect voor de autonomie van het kind
• structureren en grenzen stellen
• praten en uitleggen
• ontwikkelingsstimulering en
• het begeleiden van positieve interacties tussen kinderen.

Triple P.
De naam 'Triple P' staat voor 'Positive Parenting Program'en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.
Triple P leert ouders:

  • Een positieve opvoedstijl
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
  • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties